25 مهر (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
26 مهر (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
27 مهر (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی

مرکز علم

خانه » مرکز علم » گالری مرکز علم

گالری مرکز علم

در این گالری مفاهیم و قوانین پایۀ علمی فیزیک در قالب دستگاه‌های تعاملی بیان می شود. مخاطب برای پاسخ به حسِّ کنجکاوی خود می‌تواند مستقیما با دستگاه‌ها تعامل داشته باشد. آزمایش کند و نتیجۀ عینی آن را ببیند. در این گالری عمل جای تئوری را می‌گیرد.

IMG_1476.JPG