25 مهر (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
26 مهر (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
27 مهر (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی

فراخوان های پژوهشی

فراخوان طرح های پژوهشی موزه علوم و فناوری به شرح زیر اعلام می گردد. این عنوان‌ها از پژوهش تا طراحی و ساخت آثار نمایشی – تعاملی مورد نیاز موزه را در بر‌می‌گیرد. پژوهشگران علاقه مند می توان فرم پیشنهاده های پژوهشی را از سایت موزه دریافت نموده و پس از کامل نمودن در سایت بارگزاری نمایند. پیشنهاده های پژوهشی می تواند برای هر کدام از سرفصل های فراخوان داده شده یا تمامی سرفصل های یک گالری باشد.
همچنین به اطلاع می رساند که موزه علوم و فناوری از سایر پیشنهاده های پژوهشی که در ارتباط با معرفی سیر تحول علم و فناوری و گسترش سواد علمی- فناورانه از طریق ترویج علم باشند استتقبال می نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره ۸۸۹۱۴۹۳۴ تماس حاصل بفرمایید.

***اعلام نتایج***

جهت دریافت فایل کامل توضیحات محورها کلیک نمایید

جهت دانلود فرم خام کلیک کنید

[wordpress_file_upload duplicatespolicy=”maintain both” placement=”title/filename+selectbutton/subfolders+uploadbutton/userdata/message” uploadtitle=”بارگذاری فرم تکمیل شده:” selectbutton=”انتخاب فرم” uploadbutton=”بارگذاری فرم” successmessage=”فایل%filename% با موفقیت بارگذاری گردید” warningmessage=”فایل%filename% به همراه اخطار بارگذاری گردید ” errormessage=”فایل%filename% بارگذاری نشد” waitmessage=”فایل%filename% در حال بارگذاری می باشد” requiredlabel=” (ضروری)”]