27 آبان (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
28 آبان (امروز): شهادت امام رضا (ع) - تعطیل
29 آبان (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی

حامیان