25 مهر (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
26 مهر (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
27 مهر (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی

خبرنامه