20 آذر (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
21 آذر (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
22 آذر (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه

تصاویر