1 تیر (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
2 تیر (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
3 تیر (فردا): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!

تصاویر