28 اردیبهشت (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
29 اردیبهشت (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
30 اردیبهشت (فردا): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!

گالری مرکز علم

خانه » گالری مرکز علم » گالری مرکز علم

گالری مرکز علم

در این گالری مفاهیم و قوانین پایۀ علمی فیزیک در قالب دستگاه‌های تعاملی بیان می شود. مخاطب برای پاسخ به حسِّ کنجکاوی خود می‌تواند مستقیما با دستگاه‌ها تعامل داشته باشد. آزمایش کند و نتیجۀ عینی آن را ببیند. در این گالری عمل جای تئوری را می‌گیرد.
IMG_3619.JPG