28 اردیبهشت (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
29 اردیبهشت (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
30 اردیبهشت (فردا): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!

فیلم موزه